راسته بازارهای قدیم مشهد درطول زمان دستخوش تغییراتی شده است و طی سه نوبت به چندین بخش تقسیم گردید.اولین بار در زمان شاه عباس بزرگ با احداث صحن عتیق رضوی بازارسراسری مشهد به دو پاره تقسیم گردید و در دو سوی ضلع شمالی و جنوبی آن صحن قرار دارد.

راسته بازارهای قدیم مشهد

 

البته  دومین بار در سال 1380 ش با احداث فلكه حضرت بازار سراسری مشهد مجدداً تقسیم گردید و این بار با پدیدآمدن رقیب اقتصادی جدیدی به نام خیابان از اعتبار سنتی بازار كاسته گردید.همچنین سومین مرتبه در سال 1331 ش احداث خیابان خسروی نو سبب جدایی و كوچك شدن بازار سراسری مشهد شد.

راسته بازارهای قدیم مشهد

سرانجام بالاخره درسال 1353 ش به علت طرح توسعه اطراف فلكه حضرت قسمت‌های مركزی بازارباستانی مشهد تخریب ، تسطیح و برای تلطیف هوا به فضای سبزمبدل شد و در پی آن در بعد از انقلاب باقی مانده بازار قدیم مشهد با ادامه طرح توسعه تماماً از بین رفت . لازم به ذکر است که در واقع قبل از احداث بالا خیابان در زمان شاه عباس بازار باستانی مشهد تنها راه ارتباطی و معبر وسیع بین محله قدیم نوغان و محله جدید و اعیان نشین چهارباغ بوده است.