همیشه بهداشت زنان، بويژه زنان باردار موردتوجه دست اندركاران امور بهداشتي قراردارد.البته زنان باردار ازيك سو درمعرض مخاطرات فراوان مربوط به حاملگي مثل دكولمان، پره اكلامپسي واكلامپسي هستند و از سوي ديگر مادر باردار جنيني دررحم دارد كه سلامت او نيز با خطرات بالقوه فراوان روبرو میباشد.

جراحی زنان و بلوک زایمان


یکی از بخشهای پیشرفته بیمارستان رضوی بلوک زایمان است که در طبقه دوم بیمارستان و در جوار بخش NICU و جراحی زنان یکی از بخش های اورژانس بیمارستان فوق تخصصی رضوی می باشد که قادر است  جهت زایمان طبیعی، سزارین و سایر اورژانسهای زنان و مامایی به بیماران سرویس دهی کند.

همچنین تجهیز این واحد از اواسط آذرماه سال 1384 شروع و در تاریخ 13/02/85 جهت پذیرش بیماران افتتاح شد.

جراحی زنان و بلوک زایمان

البته بخش زنان دارای 25 تخت و19 اتاق مي باشد كه 6 اتاق دو تخته وبقيه يك تخته میباشد و از تعداد اتاقهاي موجود در بخش، دو اتاق مربوط به بيماران ايزوله ومجهز به فيلتر تهويه هوا هستند. دو اتاق نيز مختص بيماران اكلامپسي وپره اكلامپسي است. اتاقهاي بيماران شامل يك تخت الكترونيكي، سرويسي بهداشتي اختصاصي، تلويزيون رنگي همراه باVCD،  تخت نوزاد، يخچال، يك خط تلفن ونيز امكانات رفاهي جهت همراه بیمار مي باشد.

هر بيمار بستري در بخش آموزشهاي لازم به كمك CD هاي آموزشي و پمفلت داده می شوند.

با توجه به وجود کلینیک زایمان بدون درد در بیمارستان، امکان انجام زایمان بدون درد در بلوک زایمان فراهم است.