رباط شرف خراسان رباط شرف که در جهان به عنوان موزه آجر شهرت دارد و از مهمترین دیدنی های تورمشهد است.

ربا شرف

کاروانسرایی در ۴۵ کیلومتری شهر سرخس می باشد که به شیوه رازی بنا شده و نام معمار آن استاد محمد طرائقی سرخسی ذکر شده است. رباط شرف در مسیر پر اهمیت بازرگانی و سیاسی نیشابور به مرو قرار داشته است. و حالا برای دیدن آن باید از مشهد به سمت شرق و مرز ترکمنستان حرکت کنید. در جاده سرخس و ۲۵ کیلومتر بعد از مزدوران جاده ای فرعی شما را تا کاروانسرای رباط شرف می رساند.