مدرسه حاج سلطان کاشمر که یکی از مکان های دیدنی ، تور مشهد است دارای صحن مرکزی می باشد و از چهارطرف توسط حجره های دوطبقه و دو ایوان شمالی و جنوبی محصور شده است.

مدرسه حاج سلطان

و فضای معماری آن با ایجاد 40 اتاق مخصوص اتاق طلاب ، مطبخ، ایوان شمالی و جنوبی، بادگیر، مَدرس و … به عنوان یکی از مدارس علمیه معروف و مطرح در استان و شهرستان شناخته شده است. از حجره های این مدرسه به عنوان کلاس درس، قسمت اداری، کتابخانه و انبار مورد استفاده قرار می گیرد و الباقی قابل استفاده نیستند.