چهار طاقی ریوند که از دیدنی های، تور مشهد است، بنایی بر جا مانده از یک مجموعه معماری متعلق به دوره ساسانی می باشد.

چهار طاقی ریوند

این آتشكده نزدعامه به خانه دیو نیزمعروف بوده وشامل یك چهارطاقی با بیش از هفت متر ارتفاع والحاقات آن می باشد.این پدیده معماری مشتمل بر یک چهارطاقی بوده که ورودی آن از جبهه شرقی ایجاد شده و از آن طریق با تالار پیرامون چهارطاقی مرتبط می شود. در چهار كنج بنا فیلپوش هایی مشابه كاخ سروستان و قصرشیرین برای استقرار گنبد بر روی قاعده مربع ایجاد شده است. ورودی بنا از ضلع شرقی به گنبدخانه مرتبط می شود.